Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w święta państwowe, w dni paschalne i w odpust

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Caritas

Statut

ZADANIA I CELE
Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej. Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:

Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

  • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
  • przygotowywanie akcji charytatywnych,
  • uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.

W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.

Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

  • osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,
  • rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
  • dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
  • osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.

Caritas Parafii otacza opieką i podejmuje współpracę ze znajdującymi się lub działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi, np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Caritas Parafii wspiera organizacyjnie i finansowo tworzenie takich placówek.

Caritas Parafii po uzgodnieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji Gliwickiej może podjąć współpracę z podmiotami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej i społecznej, a także z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywnym i opiekuńczym - przy zachowaniu właściwej sobie katolickiej inspiracji.CZŁONKOSTWO W CARITAS PARAFII

Członkami Caritas Parafii mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

Członkowie dzielą się na:

  • charytatywnych pracowników honorowych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego,
  • charytatywnych pracowników etatowych - poświęcają oni swój czas dla spełnienia zleconego im przez Przewodniczącego Caritas Parafii zadania charytatywnego i są za to wynagradzani,
  • członków wspierających - ofiarują oni swoją modlitwę i cierpienia lub zadeklarowane wsparcie finansowe czy materialne na działalność statutową Caritas Parafii.

Członkostwo w Caritas Parafii zatwierdza się wydaniem legitymacji Członka Caritas Parafii. Legitymacja jest ważna jeden rok.

Członkowie Caritas Parafii współpracujący za pośrednictwem proboszcza z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość współpracy w dziele charytatywnym. Wszystkich członków Caritas Parafii oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Bez zgody Przewodniczącego Caritas Parafii członkowi Caritas Parafii nie wolno udzielać nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

 

Działalność

Kontakt:
Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej
NMP Matki Kościoła

ul. Pliszki 20
44-114  Gliwice - Sikornik
tel. 32 232 58 38

Konto bankowe: WBK Bank Zachodni 1. O. Gliwice
nr konta: 17 1090 1766 0000 0000 7503 0712
koniecznie (!) z dopiskiem: "na cele Caritas Parafii"


*****

Zarząd: kadencja trwa od listopada 2017 do października 2020 roku
Przewodniczący: ks. Mroncz Bernard (proboszcz)
Prezes: Ryczel Urszula
Wiceprezes: Cieślik Krystyna
Skarbnik: Jędros Małgorzata
Sekretarz: Kogut Stanisława

Wspólnota liczy: 10 świeckich stałych wolontariuszy (stan na 12.2018)

*****
Nie przyjmujemy odzieży i obuwia, jedynie rzeczy dziecięce.
Można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny.


Dyżury diakonii

Poniedziałek: 17:00 - 18:00
Nieczynne: od 22.12. do 06.01.; w odpust, w dni paschalne i podczas wakacji*****

Spotkania formacyjne wolontariuszy:
odbywają się: w 1. środę miesiąca o godz. 19:15; w adwencie o 18:45
(z wyjątkiem świąt, okresu kolędy, ferii i wakacji)


Caritas Diecezji Gliwickiej

Więcej informacji na www.caritas.gliwice.pl

 

 

ks. Józef Augustyn SJ

Poniedziałek XXVIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Kaliksta I, św. Małgorzaty Marii Alacoque

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej