Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w dni paschalne, w odpust i w święta państwowe

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Caritas

Statut

ZADANIA I CELE
Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej. Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:

Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

  • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
  • przygotowywanie akcji charytatywnych,
  • uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.

W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.

Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

  • osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,
  • rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
  • dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
  • osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.

Caritas Parafii otacza opieką i podejmuje współpracę ze znajdującymi się lub działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi, np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Caritas Parafii wspiera organizacyjnie i finansowo tworzenie takich placówek.

Caritas Parafii po uzgodnieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji Gliwickiej może podjąć współpracę z podmiotami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej i społecznej, a także z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywnym i opiekuńczym - przy zachowaniu właściwej sobie katolickiej inspiracji.CZŁONKOSTWO W CARITAS PARAFII

Członkami Caritas Parafii mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

Członkowie dzielą się na:

  • charytatywnych pracowników honorowych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego,
  • charytatywnych pracowników etatowych - poświęcają oni swój czas dla spełnienia zleconego im przez Przewodniczącego Caritas Parafii zadania charytatywnego i są za to wynagradzani,
  • członków wspierających - ofiarują oni swoją modlitwę i cierpienia lub zadeklarowane wsparcie finansowe czy materialne na działalność statutową Caritas Parafii.

Członkostwo w Caritas Parafii zatwierdza się wydaniem legitymacji Członka Caritas Parafii. Legitymacja jest ważna jeden rok.

Członkowie Caritas Parafii współpracujący za pośrednictwem proboszcza z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość współpracy w dziele charytatywnym. Wszystkich członków Caritas Parafii oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Bez zgody Przewodniczącego Caritas Parafii członkowi Caritas Parafii nie wolno udzielać nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

 

Działalność

Kontakt:
Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej
NMP Matki Kościoła

ul. Pliszki 20
44-114  Gliwice - Sikornik
tel. 32 232 58 38

Konto bankowe:  Bank Santander Gliwice
nr konta: 17 1090 1766 0000 0000 7503 0712
koniecznie (!) z dopiskiem: "na cele Caritas Parafii"


*****

Zarząd: kadencja trwa od listopada 2017 do października 2020 roku
Przewodniczący: ks. Mroncz Bernard (proboszcz)
Prezes: Ryczel Urszula
Wiceprezes: Cieślik Krystyna
Skarbnik: Jędros Małgorzata (-)
Sekretarz: Kogut Stanisława

Wspólnota liczy: 10 świeckich stałych wolontariuszy (stan na 12.2019)

*****
Nie przyjmujemy odzieży i obuwia, jedynie rzeczy dziecięce.
Można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny.


Dyżury diakonii

Poniedziałek: 17:00 - 18:00
Nieczynne: od 22.12. do 06.01.; w odpust, w dni paschalne i podczas wakacji*****

Spotkania formacyjne wolontariuszy:
odbywają się: w 1. środę miesiąca o godz. 19:15; w adwencie o 18:45
(z wyjątkiem świąt, okresu kolędy, ferii i wakacji)


Caritas Diecezji Gliwickiej

Więcej informacji na www.caritas.gliwice.pl

 

 

Abp Oscar Romero

Środa XV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Bonawentury

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej