O bierzmowaniu

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się,że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” 
(Dz 8, 14 - 17).

Każdy sakrament jest dziełem Ducha Świętego. W szczególny sposób zostaliśmy odrodzeni w Duchu Świętym w sakramencie chrztu (J 3,5).

       
Co daje nam sakrament bierzmowania?
Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, i bronienia jej” (Konstytucja o Kościele 11). Duch święty sprawia, że uczniowie Chrystusa mogą lepiej zrozumieć słowa Pana: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (j 14,26). Bierzmowanie, podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem Krzyżma Świętego czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa albo prezbitera) i słowa: 'N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO'. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni życia Bożego, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata. W czasie obrzędu sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Świadkowie ponadto, powinni być do bierzmowania odpowiednio przygotowani i razem z bierzmowanym przyjąć Komunię Świętą.

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Sakrament ten powinien być przyjęty w swojej parafii. Aby godnie przyjąć ten sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio wcześniej przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

O dar Ducha Świętego, o jego moc, trzeba prosić Ojca niebieskiego:
„Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go o to poproszą” (Łk 11,13)


Bierzmowanie młodzieży

Proszą o bierzmowanie wspólnotę Kościoła:
osoby wierzące (praktykujące), uczestniczące regularnie w niedzielnej Eucharystii, przystępujące regularnie do sakramentu pokuty i pojednania, uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

  • Rozpoczęcie następuje pod koniec klasy ósmej - prośba o rozpoczęcie uczestnictwa w katechezie przygotowującej
  • W klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej uczestniczą w comiesięcznej Mszy św. z udziałem młodzieży (w trzeci czwartek miesiąca o godz. 18:30; ponadto w spotkaniach w grupach wokół Pisma św. (w domu parafialnym).
  • W klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej uczestniczą w comiesięcznej Mszy św. z udziałem młodzieży (w trzeci czwartek miesiąca o godz. 18:30;P ponadto w spotkaniach w grupach wokół Pisma św. (w domu parafialnym).
  • Bezpośrednio w tygodniu przed uroczystością przyjęcia tego sakramentu uczestniczą w codziennych nabożeństwach.
  • Przygotowanie i przyjęcie tego sakramentu powinno być zrealizowane w parafii zamieszkania.

Kandydaci zgłaszają się:

W drugim semestrze klasy ósmej szkoły podstawowej, m. in. poprzez katechetę; kandydat składa prośbę podpisaną przez siebie i rodziców na ręce duszpasterza prowadzącego przygotowanie (zobacz - DUSZPASTERSTWO/KATECHEZA) 
jeżeli kandydat zamieszkuje w innej parafii - dostarcza na początku przygotowania stosowną zgodę przeniesienia  przygotowania do tego sakramentu od duszpasterzy z parafii zamieszkania i postępuje jak powyżej
jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu
jeżeli kandydat, zamieszkały na terenie naszej parafii, będzie przygotowywał się i przyjmie sakrament poza naszą parafią - także pod koniec klasy ósmej szkoły podstawowej prosi miejscowego duszpasterza o zgodę na przeniesienie do innej parafii

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to już jedno z imion otrzymanych na Chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też otoczenia.

Świadek
Godność tę może pełnić: osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary katolickiej. W niektórych przypadkach może to być osoba inna niż rodzic chrzestny. W wyjątkowej sytuacji może to być rodzic bierzmowanego; nie może nim być rówieśnik czy rówieśniczka.
Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary. Świadczy w dniu bierzmowania.
Przygotowanie, w tym  liturgiczne dla świadków odbywa się w dzień poprzedzający bierzmowanie.


Bierzmowanie dorosłych

Sakrament ten jest udzielany osobom dorosłym po przygotowaniu w tutejszej parafii. Bliższe informacje można uzyskać poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z dowolnie wybranym duszpasterzem naszej parafii (tel. 32   232 58 38).

Po ukończeniu przygotowania i dostarczeniu aktu chrztu (dostarcza wtedy, jeżeli kandydat był ochrzczony i przyjął I. Komunię Św. poza naszą parafią) otrzymuje od miejscowego duszpasterza poświadczenie o zdatności do przyjęcia bierzmowania i z tym dokumentem zgłasza się w naszej parafii lub w  innej, (np. w katedralnej) celem przyjęcia tego sakramentu. Następnie przed przyjęciem bierzmowania w naszym kościele czy w innym kościele (o określonej porze), uczestniczy w przygotowaniu liturgicznym.

Młodzież w  wieku szkoły ponadpodstawowej, która tego sakramentu nie przyjęła, przygotowuje się przez dwa lata, spełniając te same warunki, co młodzież szkoły ponadpodstawowej (zobacz wyżej: przygotowanie młodzieży)
Sakrament ten może być przyjety w naszej parafii w dniu udzielania go młodzieży.
Wtedy, przed przyjęciem bierzmowania w naszym kościele (o określonej porze) uczestniczy w codziennych nabożeństwach oraz w przygotowaniu liturgicznym.

 

Jeżeli ten sakrament będzie przyjęty w innej parafii niż nasza, to:

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu;
  • przekaz duszpasterza z parafii zamieszkania kandydata, zawierający adnotację o odbyciu w niej przygotowania do przyjęcia tego sakramentu
  • czytelnie i dokładnie wypełnione tzw. zaświadczenie bierzmowania;