Statut (skrót)

ZADANIA I CELE
Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniami, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:

Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

  • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
  • przygotowywanie akcji charytatywnych,
  • uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.

W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.

Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

  • osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,
  • rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
  • dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
  • osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.

Caritas Parafii otacza opieką i podejmuje współpracę ze znajdującymi się lub działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi, np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Caritas Parafii wspiera organizacyjnie i finansowo tworzenie takich placówek.

Caritas Parafii po uzgodnieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji Gliwickiej może podjąć współpracę z podmiotami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej i społecznej, a także z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywnym i opiekuńczym - przy zachowaniu właściwej sobie katolickiej inspiracji.CZŁONKOSTWO W CARITAS PARAFII

Członkami Caritas Parafii mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

Członkowie dzielą się na:

  • charytatywnych pracowników honorowych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego,
  • charytatywnych pracowników etatowych - poświęcają oni swój czas dla spełnienia zleconego im przez Przewodniczącego Caritas Parafii zadania charytatywnego i są za to wynagradzani,
  • członków wspierających - ofiarują oni swoją modlitwę i cierpienia lub zadeklarowane wsparcie finansowe czy materialne na działalność statutową Caritas Parafii.

Członkostwo w Caritas Parafii zatwierdza się wydaniem legitymacji Członka Caritas Parafii. Legitymacja jest ważna jeden rok.

Członkowie Caritas Parafii współpracujący za pośrednictwem proboszcza z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość współpracy w dziele charytatywnym. Wszystkich członków Caritas Parafii oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Bez zgody Przewodniczącego Caritas Parafii członkowi Caritas Parafii nie wolno udzielać nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

Działalność

Kontakt:
Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP Matki Kościoła

ul. Pliszki 20, 44-114  Gliwice - Sikornik
tel. 32  232 58 38

Konto bankowe:  Bank Santander Gliwice
nr konta: 17 1090 1766 0000 0000 7503 0712 - koniecznie (!) z dopiskiem: "na cele Caritas Parafii"


Zarząd: kadencja trwa od listopada 2021 do października 2024 roku
Przewodniczący: ks. Mroncz Bernard (proboszcz)
Prezes: Ryczel Urszula
Wiceprezes: Cieślik Krystyna
Skarbnik: Siedlaczek Mariola
Sekretarz: Kozłowska Genowefa

Wspólnota liczy: 9 świeckich stałych wolontariuszy (stan na 09.2023 r.) oraz osoby wspomagające.


Dyżury diakonii
Poniedziałek: 17:00 - 18:00
Nieczynne: od 22.12. do 06.01.; w święta państwowe, w dni paschalne, w dniu odpustu oraz podczas wakacji (wtedy: sprawy pilne - poprzez kancelarię)

Nie przyjmujemy odzieży i obuwia.

Żywność (paczki) jest wydawana (oprócz okresu świąt i wakacji) - w poniedziałki od godz. 17:00 do 17:30.


Spotkania formacyjne dla zarządu i członków diakonii:

odbywają się: w 3. środę miesiąca o godz. 19:15; w adwencie o 18:45 (z wyjątkiem świąt, okresu kolędy, ferii i wakacji)