Chrzest

Chrzcielnica

O chrzcie

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19)

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym. Mocą Ducha Świętego oczyszcza nas z grzechu pierworodnego i wszelkich grzechów osobistych. Czyni dziećmi Boga, braćmi i siostrami w Chrystusie, nasze ciało staje się świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa. Przez fakt chrztu, ochrzczeni zostają włączeni do wspólnoty wierzących w Chrystusa, do Kościoła. Chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca i Syna i Ducha Świętego.
   
Poza wyjątkowymi wypadkami, chrztu udziela się w parafii miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. Chrzest jest udzielany w niedzielę, to jest w dniu, w którym Kościół wspomina i przeżywa Zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Udziela się go zasadniczo w go sposób uroczysty, we wspólnocie nowoochrzczonych, podczas Eucharystii. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba dziecka), udziela się tego sakramentu poza Eucharystią.
 
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci, należy dziecko bezzwłocznie ochrzcić przy pomocy skróconego obrzędu. Może tego dokonać osoba ochrzczona, a nawet nie ochrzczona, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia, tego, co czyni Kościół. Dokonuje ona tego, przez polanie dziecka wodą, wymawiając formułę chrztu 'N. N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego'. Gdy dziecko wyzdrowieje należy przyprowadzić je do świątyni, by przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym (uzupełnienie liturgiczne obrzędu chrztu).

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany także dzieciom, ponieważ jest on łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa udzielano go dorosłym i dzieciom. Chrzest jest udzielany dzieciom, gdy przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych jego opiekunów jest wierzącym (praktykującym) katolikiem.

Czynności liturgii chrztu:

 • Rodzice publicznie proszą o chrzest dziecka i razem z chrzestnymi zobowiązują się do wychowania go w wierze
 • Rodzice i chrzestni (zaraz po kapłanie) kreślą znak Krzyża na czole dziecka
 • Śpiew litanii ku czci Wszystkich Świętych
 • Modlitwa kapłana o oddalenie mocy złego ducha (z egzorcyzmem)i nałożenie ręki przez szafarza na dziecko
 • Modlitwa kapłana poświęcenia wody chrzcielnej lub dziękczynienia nad wodą
 • Rodzice i chrzestni wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary w Boga w Trójcy jedynego (we własnym imieniu)
 • Rodzice niosą dziecko do chrzcielnicy do chrztu (podaje dziecko matka lub ojciec) i udzielanie Chrztu
 • Kapłan namaszcza głowę dziecka Olejem Krzyżma Świętego
 • Rodzice podają szatę, którą kapłan nakłada na dziecko
 • Ojciec (lub chrzestny) zapala świecę chrzcielną od Paschału


Rodzice powinni już wcześniej wybrać jedno albo dwa imiona dla swojego dziecka; przynajmniej jedno z nich, powinno być imieniem osoby świętej lub błogosławionej, która będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i obranym orędownikiem u Boga.

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają oni wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło osobistego do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Przyjmują oni na siebie odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza gdy rodzice nie staną na wysokości zadania lub gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

W wielu parafiach szczególnie uroczyście obchodzi się pierwszą rocznicę chrztu, zwaną 'roczkiem'. Rodzice i chrzestni przynoszą dziecko do kościoła. Pod koniec Mszy świętej otrzymuje ono specjalne błogosławieństwo Boga.
 


Chrzest dzieci

'Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony'  (Mk 16, 16)
Chrzest dziecka zakłada koniecznie żywą wiarę rodziców dziecka, przynajmniej jednego z nich.

PRZYGOTOWANIE RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA:

Proszą o chrzest wspólnotę Kościoła:

 • rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;
 • rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący (tzn. praktykujący), oraz pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące) i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
 • w pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu

Zgłaszają dziecko do chrztu (w kancelarii):
Zgłaszają rodzice (osobiście - jedno z nich) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielania. Okazują w kancelarii dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz jeżeli przyjęli sakrament małżeństwa poza naszą parafią, potwierdzenie zawarcia ślubu kościelnego (np. konkordatowego); podają dane personalne rodziców chrzestnych (w tym, datę, miejsce ich urodzenia i dokladny adres zamieszkania).
Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii - dostarczają oni stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Podobną zgodę uzyskują w naszej parafii - jeżeli dziecko jest zamieszkałe w naszej parafii, a rodzice pragną je ochrzcić w innej.

Kupują dla dziecka świecę i szatę (wygląd szaty - podobny do kaftanika). Świeca powinna towarzyszyć dziecku przez całe życie, m. in. przy pierwszej Komunii Świętej. Poleca się, aby na szacie umieścić (np. wyhaftować) imiona dziecka i datę jego chrztu.

Przed chrztem rodzice uczestniczą w katechezie chrzcielnej.

W dniu chrztu:
Rodzice dziecka (o ile nie są kanonicznie przeszkodzeni) przystępują do Komunii świętej. Ofiarują Komunię Św. w intencji dziecka.

Chrzest dzieci jest udzielany
w każdą 3. niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 12:00, z wyjątkiem miesięca kiedy przypada Wielkanoc - wtedy w pierwsze święto oraz w pierwsze święto Narodzenia Pańskiego.

Katecheza dla rodziców (obojga) odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 19:30 (z wyjątkiem: przed Wielkanocą - odbywa się wtedy w sobotę przed Niedzielą Palmową), w sali nr 2 domu parafialnego, na pierwszym piętrze.


RODZICE CHRZESTNI

Godność tę mogą pełnić:

 • osoby wierzące (tzn. praktykujące), po 16 roku życia, bierzmowane, małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym;
 • osoby po rozwodzie (ale, nie żyjące w drugim związku), jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące), po 16 roku życia, bierzmowane;
 • osoby samotne, jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące), po 16 roku życia, bierzmowane, osoby uczące się - jeżeli uczęszczają na lekcje religii
 • ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Jeżeli brak jest osoby o w/w kwalifikacjach może być obrany jeden chrzestny (ojciec lub matka chrzestna)

W Kościele Rzymskokatolickim rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
 • prowadzący gorszący tryb życia,
 • osoby innej religii

Więcej informacji na temat sakramentu chrztu można znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 1213 – 1284)

Chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie (opinię) proboszcza parafii, w której zamieszkują, że są dopuszczeni do tej godności; dostarczają ją odpowiednio wcześniej, najpóźniej na katechezie przedchrzcielnej lub na 10 minut przed Mszą św., podczas której udzielany jest chrzest.
Zaświadczenie (opinię) dla chrzestnego, będącego naszym parafianinem, dla innej parafii, wystawia się wyłącznie po rozmowie (osobistej) duszpasterza z kandydatem na chrzestnego; jeżeli jest to kandydat w wieku szkolnym - wystawia się je po uprzednim dostarczeniu zaświadczenia (opinii) od katechety, potwierdzającego fakt uczęszczania kandydata na lekcje religii
Kandydat na chrzestnego w naszej parafii, zamieszkały na terenie naszej parafii, jest zobowiązany uprzednio spotkać się z miejscowym duszpasterzem; jeśli jest on w wieku szkolnym - dostarcza zaświadczenie (opinię) od katechety, potwierdzające fakt uczęszczania na lekcje religii

Chrzestni uczestniczą wraz z rodzicami w katechezie chrzcielnej, która odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 19:30 (z wyjątkiem: przed Wielkanocą - odbywa się wtedy w sobotę przed Niedzielą Palmową), w sali nr 1 domu parafialnego, na pierwszym piętrze.
Jeżeli chrzestni nie mogą uczestniczyć w katechezie chrzcielnej w parafii chrztu dziecka, czynią to w swojej parafii i tamże uzyskują poświadczenie tego faktu. Od rodziców dziecka dowiadują się o sposobie uczestnictwa w liturgii w naszej parafii. Przed chrztem przystepują do sakramentu pokuty (dostarczają poświadczenie tego faktu najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św.).

W dniu chrztu:
Rodzice chrzestni przystępują do Komunii świętej i ofiarują Jej owoce w intencji dziecka chrzczonego.
 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  W ROCZNICĘ  CHRZTU  (ROCZKI)
Jest ono udzielane w każdą 3. niedzielę miesiąca, w 1. święto Wielkanocy i w 1. święto Narodzenia Pańskiego podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 12:00.
Z tej okazji, rodzice dziecka w kancelarii,  najpóźniej tydzień wcześniej, zamawiają intencję Mszy św. i proszą o udzielenie błogosławieństwa.
Podczas Mszy świętej przystępują do Komunii świętej i ofiarują Jej owoce w intencji dziecka. Posiadają świecę chrzcielną.
Na tej Mszy świętej, jeżeli jest to możliwe, są również obecni rodzice chrzestni. Również oni przystepują do Komunii Świętej i ofiarują Ją w intencji dziecka.
 


Chrzest dorosłych

Sakrament ten jest udzielany po około półrocznym przygptowaniu. Praca formacyjna w tym kierunku odbywa się  w grupach w Parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach (ul. Okrzei 31); bliższe informacje można uzyskać poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z dowolnie wybranym duszpasterzem naszej parafii.
Osoba dorosła w dniu przyjęcia Chrztu Św. może przyjąć również sakrament Bierzmowania i Eucharystii.
Zaleca się, aby osoba dorosła ten (te) sakrament (-y) przyjmowała podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Galeria zdjęć

wstecz