Eucharystia

Eucharystia

O Eucharystii

'Jest ona przede wszystkim nieustanną Ofiarą Uwielbienia, bo w niej sam Syn Boży wielbi swego Ojca i korzy się przed Jego majestatem wyniszczając się i umierając w sposób bezkrwawy. Łączę się więc z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej, by przez Niego i z Nim składać hołd Trójcy Najświętszej i ofiarować swe życie na rozszerzanie się chwały Bożej' (por. błogosławiony Józef Sebastian Pelczar).
    

Eucharystia, jako wielki dar została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa - Najwyższego Kapłana, w obecności Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 'Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje'. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: 'Bierzcie i pijcie to jest kielich Krwi Mojej' (Łk 22,19-20). Została dopełniona ofiarą miłości na Krzyżu złożoną Ojcu za nas i dla nas – który jest Żyjący.

Liturgia eucharystyczna to czas, w którym Kościół w szczególny sposób świętuje obecność Chrystusa. Jest On w nim, jako w swym Ciele i w Krwi, mówi przez swoje Słowo, a nade wszystko daje siebie w Uczcie eucharystycznej - karmiąc nas chlebem swego Ciała i pojąc winem swojej Krwi. Tak pełna ofiara Boga wzywa nas również do pełnego uczestnictwa - zaangażowania, wejścia w nią całą swoją osobą.

Eucharystia, jest najwyższym i niezrównanym momentem naszego wspólnotowego, ludzkiego oraz chrześcijańskiego doświadczenia – z Nim zjednoczenia. Jest wielkim darem, gdyż jest znakiem obecności Jezusa w każdej Chrystusowej wspólnocie. Jest ucztą miłości pomiędzy wiernymi a Zbawicielem oraz wyznacznikiem i drogowskazem na drodze prowadzącej do osiągnięcia Uczty Królestwa Niebieskiego.

 

Każda Eucharystia jest naszym całkowitym zawierzeniem się miłości Boga i oddaniem się Mu na wieczną służbę, a przez Niego na służbę każdemu człowiekowi. Nasze gromadzenie się wokół ołtarza jest widocznym znakiem przynależności do Jezusa Chrystusa, jest też wezwaniem do urzeczywistniania Jego obecności pośród nas przez wzajemną miłość! Eucharystia jest jednością ludu Bożego, zapowiedzią i zaczątkiem uczty niebieskiej.Części Mszy św.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1346) w zwięzły sposób przedstawia strukturę Liturgii Eucharystycznej.
Zanim rozpocznie się liturgia Słowa mają miejsce tak zwane obrzędy wstępne, czyli: wejście z towarzyszącym śpiewem, pozdrowienie wiernych z słowem wprowadzającym kapłana lub diakona, akt pokutny, hymn 'Chwała na wysokości Bogu' (w dni świąteczne i w niedziele) oraz chwila ciszy i modlitwa zwana kolektą, bądź też oracją.
Jej pierwszą częścią jest LITURGIA SŁOWA, która zawiera: czytania biblijne – jedno lub dwa, śpiew między tymi czytaniami (psalm i Alleluja), Ewangelię, homilię (lub kazanie) wyznanie wiary i modlitwę powszechną (wiernych). 

Natomiast drugą częścią jest LITURGIA EUCHARYSTYCZNA (OFIARY I UCZTY). Składa się ona z: przygotowania darów ofiarnych, prefacji, modlitwy eucharystycznej (przeistoczenia),  podniesienia Ciała i Krwi Chrystusa (przez Chrystusa...) – tj. znakiem Chrystusa ofiarującego się bezkrwawo za nas, następnie gestu przekazania pokoju; oraz obrzędów Komunii Św. oraz uwielbieniem po Komunii Św.
Cała liturgia Mszy Świętej kończy się pozdrowieniem wiernych i błogosławieństwem, czyli rozesłaniem.

Staramy się każdą Mszę Świętą przeżywać czystym i pełnym miłości umysłem i sercem, które zawsze jest otwarte na Boga, dla nas samych i drugiego człowieka. Uczestniczymy często przyjmując Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. Jeżeli w ciągu dnia uczestniczymy dwa razy w całej Mszy św. przyjmujemy dwukrotnie Jezusa w Komunii Św. Jesteśmy zobowiązani do zachowania postu eucharystycznego (jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Św. niczego nie spożywamy ani pijemy; w sytuacji koniecznej, pijemy wyłącznie wodę).Informacja:

ŚPIEW  TE  DEUM  PODCZAS  MSZY ŚW. (w naszym kościele)

W rocznice przyjęcia sakramentu małżeństwa:

 • 25. rocznica (srebrny jubileusz)
 • 40. rocznica
 • 45. rocznica
 • 50. rocznica (złoty jubileusz)
 • 55. rocznica
 • 60. rocznica
 • 65. rocznica
 • 70. rocznica
 • Msza św. zbiorowa - okrągłe rocznice ślubów: w 1. niedziele miesiąca o 12:00 oraz w 2. Święto Narodzenia Pańskiego o 12:00 i w 2. święto Wielkanocy o 12:00)

W „okrągłe” rocznice urodzin:

 •  50. rocznica (jubileusz)
 •  60. rocznica
 •  70. rocznica
 •  75. rocznica (jubileusz)
 •  80. rocznica
 •  90. rocznica
 • 100. rocznica (jubileusz)
wstecz