Liturgiczna Służba Ołtarza

Moderator: Ks. Grajczyk Rafał   tel.: 32  232 58 38  w. 3

Opiekun / animator: brak

LSOZadania

Przy naszej parafii funkcjonuje Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO), która skupia ministrantów i lektorów w różnym wieku. Zasadniczym ich zadaniem jest pomoc kapłanom, posługiwanie przy celebracji Eucharystii i sprawowaniu nabożeństw.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO GRONA MINISTRANTÓW
O przyjęcie do grona ministrantów może się ubiegać każdy chłopiec, który przyjął pierwszą Komunię Świętą i pragnie ofiarnie posługiwać wspólnocie parafialnej. Okres próbny rozpoczyna się w klasie drugiej szkoły podstawowej.

PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZY OŁTARZU
Kandydat wyraża chęć posługiwania przy ołtarzu po "białym tygodniu, po przyjęciu 1. Komunii Św.

Każdy kandydat do LSO uczęszcza, na kurs dla kandydatów na ministrantów, który prowadzony jest przez Ks. Opiekuna Grupy Ministranckiej, bądź też przez wyznaczonego przezeń animatora. Pozytywna ocena postawy kandydata, decyduje o przyjęciu go do grona kandydatów na ministrantów (najpierw posługuje przy ołtarzu w ograniczony sposób w stroju ministanckim bez kołnierza).

FORMACJA MINISTRANTÓW
Każdy przyjęty do LSO kandydat zostaje wpierw ustanowiony kandydatem na ministranta na okres próbny i posługuje przy ołtarzu bez kołnierza ministranckiego. Następnie - po upływie okresu próbnego - w czasie uroczystej Mszy św. zostaje ustanowiony ministrantem, otrzymując z rąk duszpasterza kołnierz ministrancki. W ciągu nastepnych lat jest stopniowo wdrażany w kolejne funcje i posługi. Od klasy siódmej przwdziewa inny strój ministrancki.
Kolejnym etapem formacji ministranta jest czas posługiwania w stopniu kandydata na lektora. Ten etap formacji ma ścisły związek z okresem nauki w ostatniej klasie szkoły podstawowej, wyrażeniem przez konkretnego ministranta woli uczestniczenia w kursie lektorskim oraz przyjęciem sakramentu bierzmowania.
Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym, przyjęcie sakramentu bierzmowania oraz nienaganna postawa umożliwiają włączenie kandydata do posługi lektora. Od tej pory jego głównym zadaniem jest czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Może też wykonywać funkcję psałterzysty.
W ramach formacji wewnętrznej członków LSO przewidziane są spotkania formacyjne oraz okolicznościowe dni skupienia, wyjazdy na rekolekcje i obozy ministranckie.

OBOWIĄZKI I ZADANIA MINIATRANTA
Głównym zadaniem ministrantów i lektorów jest posługa liturgiczna przy ołtarzu, toteż uczestnictwo w określonej, a uzależnionej od wieku i stopnia konkretnego posługującego, ilości Mszy św. i nabożeństw przybiera dla ministranta / lektora charakter obowiązku.
Ponadto, do zadań ministrantów należy towarzyszenie kapłanom w odwiedzinach kolędowych oraz okazjonalnie w odwiedzinach chorych.

POZALITURGICZNE ZAJĘCIA LSO
Naturalnie, przynależenie do grona ministrantów stwarza także sposobność do spotkań poza przestrzenią prezbiterium. Do dyspozycji ministrantów jest m.in.: stół bilardowy oraz sala do gry w tenisa stołowego. Istnieje ponadto, możliwość organizowania pielgrzymek, wycieczek, letnich obozów rekolekcyjno-wypoczynkowych, zajęć i zawodów sportowych (w tym międzyparafialnego turnieju piłki nożnej), zabaw i spotkań integracyjnych z udziałem ministrantów, Grona Dzieci Maryi oraz młodzieży.


Działalność

Wspólnota liczy 18 osób tj. łącznie czynnych ministrantów i lektorów (stan na: 12.2023 r.)

wstecz