SZANOWNY UŻYTKOWNIKU,
W związku z realizacją wymogów obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), pragniemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Administrator danych i kontakt do niego
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z siedzibą przy ul. Pliszki 20, 44-114 Gliwice Sikornik, nr telefonu: (+48) 32 232 58 38, (+48) 32 330 38 48, adres e-mail: nmpmk_gliwice@kuria.gliwice.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych,  Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

Wykładnią dla przetwarzania danych osobowych przez Parafię jest:
2.  Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  

 

Zakres zbieranych danych
1. Niniejszy serwis umożliwia Państwu kontakt z Parafią i przekazywanie jej danych identyfikacyjnych, kontaktowych, jak i również związanych z treścią wiadomości.
2. Gromadzenia Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia działalności duszpasterskiej. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne;
3. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 

Cel przetwarzania danych
1. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu informacyjnym oraz dokonywania pomiarów statystycznych.
2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Odbiorca danych
1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach oraz redaktor niniejszej strony internetowej;
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych
1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak i również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
2. Państwa dane osobowe, mając na uwadze nasz uzasadniony interes, będą przetwarzane do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

 

Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, którego siedziba znajduje się pod adresem: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, adres e-mail: kiod@episkopat.pl, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Dekretu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej www.matkakosciola.gliwice.pl umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.