Sprawy dotyczące organizacji ceremonii pogrzebu:
Po śmierci bliskiej osoby nawiązujemy najpierw kontakt z parafią (także poza godzinami urzędowania kancelarii). Można to też uczynić telefonicznie. Najpierw powinno nastąpić ustalenie dogodnego terminu pogrzebu, zanim zacznie się załatwiać formalności z firmą świadczącą usługi pogrzebowe oraz administracją cmentarza. Następnie w kancelarii przy zgłoszeniu osoby zmarłej okazywany jest dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz poświadczenie o przyjętych przez nią przed śmiercią sakramentów (jeżeli miało to miejsce poza naszą parafią).
Jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią ostatniego zamieszkania (nie zameldowania), uzyskuje się zgodę na przeniesienie ceremonii z naszej parafii; też okazuje się dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Jeżeli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią, a ceremonia pogrzebu ma się odbyć w naszej parafii, również okazuje się zgodę przeniesienia z parafii ostatniego jej miejsca zamieszkania; także okazuje się dokument zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Obrzędy pogrzebowe (nabożeństwo), oddzielnie od Mszy św., są odprawiane przez naszych duszpasterzy w kaplicy cmentarnej o godzinie ustalonej przez firmę pogrzebową wcześniej skonsultowanej z parafią; natomiast Msza św.  w intencji osoby zmarłej (może być koncelebra), po uzgodnieniu rodziny z parafią, jest sprawowana w swoim kościele parafialnym, zasadniczo w dniu pogrzebu o godz. 8:15 (wyjątek: w pierwsze soboty miesiąca o godz. 8:45 lub święta).
Trumna z ciałem / urna - może być wniesiona do świątyni; przy koncelebrowanej Mszy św. mogą być w świątyni dwie trumny / urny.

Po pogrzebie, wdzięczność okazywana osobie zmarłej dyktuje, by ją wesprzeć na jej drodze oczyszczenia, otaczając darem uczestnictwa w jej intencji we Mszy św., przyjęciem Komunii Św. oraz modlitwą. U Boga nie ma czasu, ale my będący w czasie, w ten sposób pomagamy osobie w jej oczyszczającym ją przejściu do pełni szczęścia z Bogiem na wieki.
Należy pamiętać, że splendor zewnętrzny (wiązanki pogrzebowe, znicze) nigdy nie może zastąpić Mszy św (Komunii Św) i modlitwy w intencji osoby zmarłej.

Wdzięczność i pamięć modlitewna - za zmarłych: W Starym Przymierzu przykładem modlitewnej praktyki modlitwy za zmarłych i jej pochwałę daje nam 2. Księga Machabejska, która to wyraża akceptację poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych „aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mach 12,45).
W Nowym Przymierzu - najwyższą modlitwą jest Eucharystia, gdyż przez nią w Komunii Św. najbardziej jednoczymy się z Bogiem. Owoce tego płyną dla nas i dla zmarłych oczyszczających się w czyśćcu.
Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy.

Możemy to czynić poprzez m. in. następujące sposoby:

  • Msza św. z Komunią św. np. w miesiąc po śmierci
  • Msza św. z Komunią św. w rocznicę śmierci
  • Msza św. z Komunią św. w innych terminach (ze wspomnieniem np. w dniu jej imienin, rocznicy urodzin)
  • Msza św. tzw. "Gregoriańska" z Komunią św.
  • Modlitwa wstawiennicza (tzw. „wypominki”) podczas wieczornych nabożeństw za zmarłych od 1. do 8. listopada.

Pamiętać należy, że chrześcijański obrzęd pogrzebu nie przysługuje nieochrzczonym oraz tym osobom ochrzczonym, które świadomie i dobrowolnie dokonały apostazji, zerwały łączność z Kościołem lub zmarły bez pojednania z Bogiem w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla wiary Boga i Kościoła, Jego nauczania, uparcie i świadomie odmawiając do końca przyjęcia łaski sakramentów.