O pokucie i pojednaniu

       Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział do zebranych w Wieczerniku Apostołów:

'Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane' (J 20,22-23).

 

 

Obowiązek pełnienia nawrócenia i pokuty jest przykazaniem Bożym. Pokutę nakazał w sposób wyraźny sam Chrystus Pan: 'Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii' (Mk 1,15) oraz: 'Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie' (Łk 13,3). Pokuta to nawrócenie - nieustanna przemiana sposobu życia według Boga. Pokuta nie jest czymś jednorazowym, ale jest to stały stan. Jest to postawa nie tylko unikania zła, ale przede wszystkim postawa czynienia dobra, bycia dobrym na sposób Ojca niebieskiego. Posiadamy nieograniczone możliwości w tym zakresie, w myśl słów Chrystusa: 'bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski' (Mt 5,48).

Indywidualne praktykowanie przykazania pokuty polega przede wszystkim na: coraz lepszym spełnianiu obowiązków swego wieku i stanu, cierpliwym znoszeniu utrapień życia codziennego, pogłębieniu życia duchowego i religijnego (udział we Mszy św.), pogłębieniu wiedzy i śwaidomości religijnej (czytanie/medytacja Pisma św. i innych pism religijnych) i zawodowej, rodzinnym przeżywaniu niedzieli i świąt, na czynieniu miłości wobec bliźnich.
 

Sakrament pokuty i pojednania
Nie wystarcza jednak zwykłe pełnienie pokuty. Grzesznik musi pojednać się nie tylko z Bogiem, ale i Kościołem, który od Chrystusa otrzymał moc odpuszczenia grzechów. Grzech ma społeczny wymiar. Każdy grzech, nawet najbardziej skryty (także popełniony w myślach), jest szkodą wyrządzoną sobie, ale i wspólnocie, jest raną zadaną Kościołowi. Grzech jednego człowieka szkodzi wszystkim, podobnie jak świętość jednego przynosi dobrodziejstwa wszystkim.
Prawdziwa i pełna pokuta, czyli nawrócenie, dokonuje się przez pojednanie z Bogiem i bliźnimi poprzez pośrednictwo Kościoła, przez posługę biskupa albo prezbitera. Dlatego jest sakramentem pojednania. Zanim poprosimy Boga o przebaczenie, musimy wzajemnie przebaczyć sobie grzechy i przewinienia.

 

Odnowione obrzędy sakramentu pokuty
Istnieją obecnie trzy formy obrzędowe sprawowania sakramentu pokuty i pojednania:

 • Obrzęd pojednania jednego penitenta
 • Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem - nowa forma wspólnotowego sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Indywidualną spowiedź i rozgrzeszenie poprzedza liturgia słowa Bożego i wspólne modlitwy żalu i obietnicy poprawy. Ta forma jest szczególnie zalecona przez Kościół, zwłaszcza dla poszczególnych grup z okazji misji, rekolekcji, dni skupienia, okresu Adwentu i Wielkiego Postu.
 • Obrzęd pojednania wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem - może być zastosowany jedynie w krajach, gdzie jest brak kapłanów. Zgodnie z uchwałą Episkopatu Polski w naszym kraju okoliczności takie nie zachodzą, gdyż każdy może przy dobrej woli odprawić indywidualną spowiedź i otrzymać indywidualne rozgrzeszenie. Wszędzie jednak, gdzie ta forma sprawowania sakramentu pokuty ma zastosowanie, wierni są zobowiązani po otrzymaniu ogólnego rozgrzeszenia wyznać indywidualnie swoje grzechy ciężkie w odpowiednim czasie, jednak nie później, jak w ciągu jednego roku po otrzymaniu ogólnego rozgrzeszenia.


Wskazania praktyczne
Nowe obrzędy sakramentu pokuty wymagają odpowiedniego czasu i spokoju, dlatego nie odkładamy sakraemntu pokuty i pojednania na ostatnie dni przed wielkimi świętami.
Z tych samych powodów unikamy spowiadania się podczas niedzielnych Mszy św.; najlepiej do tego sakramentu przystąpić w sobotnie popołudnie (więcej czasu dla spowiednika w kierownictwie duchowym) lub w inny dzień powszedni rano lub wieczorem, przed lub po Mszy św.
W wypadkach nagłych zawsze można poprosić kapłana o udzielenie tego sakramentu (możliwe także uzgodnienie terminu - przez telefon).
W przygotowaniu poleca się korzystać z tekstów podanych w modlitewniku 'Drodze do Nieba' (zwłaszcza z wzorów rachunku sumienia).


Warunki sakramentu

 • Rachunek sumienia - czynimy go w świetle Ducha Świętego, przypominając sobie wszystkie grzechy ciężkie (można także lekkie) popełnione od ostatniego przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 • Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy - jest skruchą umysłu i serca, obrzydzeniem sobie grzechu, wewnętrzną przemianą całego człowieka, oraz obietnicą nie grzeszenia więcej i unikania okazji do czynienia grzechów, ponadto wiąże się z pracą nad sobą do następnego przystąpienia do tego sakramentu nad wyeliminowaniem konkretnego grzechu i czynieniem coraz więcej dobra.
 • Szczera spowiedź i rozgrzeszenie - kapłan przyjmuje nasze wyznanie grzechów i w imieniu miłosiernego Chrystusa odpuszcza lub zatrzymuje grzechy na podstawie otrzymanej władzy. Należy wyspowiadać się szczerze ze wszystkich całkowicie świadomie i całkowicie dobrowolnie popełnionych grzechów, czyli ze wszystkich śmiertelnych tj. ciężkich (należy podać ilość ciężkich upadków i ich okoliczności, które ułatwiają kapłanowi spełnienie jego posługi pojednania).
 • Zadośćuczynienie (wynagrodzenie) Bogu i ludziom - powinno przejawiać się w naprawie życia oraz w naprawieniu szkód. Kapłan wyznacza czyn pokutny w zależności od ciężkości grzechów. Czyn ten ma być lekarstwem na ranę zadaną przez grzech. Zadośćuczynić bliżnim można przez głębszą modlitwę, różne wyrzeczenia, a przede wszystkim przez czyny miłości wobec bliźnich.


Okazja do przyjęcia sakramentu

W niedziele, święta i dni powszednie - 15 minut przed Mszą świętą        
w soboty
od 17:30 do 18:30  (z wyjątkiem okresu odwiedzin kolędowych); w soboty w wakacje: od 18:00 do 18:30    
(w górnym kościele)

OGÓLNE  WIADOMOŚCI - NASZA  PARAFIA:

     DO  SAKRAMENTU  POKUTY  I  POJEDNANIA  przystępujemy tylko przed Mszą św.:
- w niedziele: ks. spowiada tylko do rozpoczęcia Mszy św.; jeśli zachodzi konieczność, czyni to najwyżej do końca aktu pokutnego; jeżeli penitenci zostali niewyspowiadani, to kapłan wyspowiada penitenta po Mszy św..;
- aby przy spowiedzi odbyć dłuższą rozmowę (m. in. kierownictwo duchowe) należy przystąpić do tego sakramentu, absolutnie nie przed Mszą św., lecz najlepiej w soboty w godz. od 17:30 do 18:30 lub umawiając się indywidualnie (m. in. telefonicznie) ze spowiednikiem.
- spowiedzi przedślubne, przed chrztem dziecka itp. powinny być realizowane tylko w soboty od 17:30 do 18:30
- spowiedź w dni powszednie: jeżeli jest więcej penitentów  – spowiednik może spowiadać nieco dłużej, niż do rozpoczęcia liturgii słowa Bożego, chyba, że musi podejść do sprawowania Mszy św.; bywają sytuacje, gdy w parafii jest tylko dwóch księży i jest Msza św. koncelebrowana – wtedy kapłan w dni powszednie wychodzi z konfesjonału na kilka minut przed czasem rozpoczęcia Mszy św., którą sprawuje (wtedy zawsze jest  możliwość spowiedzi po skończonej Mszy św.).

DOROŚLI

 • W niedziele, święta i dni powszednie - 15 minut przed Mszą św. - w górnym kościele; (jeżeli są penitenci, kapłan w niedziele spowiada tylko do momentu rozpoczęcia liturgii słowa Bożego) 
 • W soboty od 17:30 do 18:30  - w górnym kościele (ten czas jest polecany dla tych, którzy pragną skorzystać z kierownictwa duchowego, dłuższej rozmowy oraz dla narzeczonych przed ślubem, dla rodziców i chrzestnych) 
 • W dni powszednie: jeżeli jest więcej penitentów  – może kapłan spowiadać nieco dłużej niż do liturgii słowa Bożego, chyba, że musi podejść do sprawowania Mszy św.; bywają sytuacje, gdy w parafii jest tylko dwóch księży i jest Msza św. koncelebrowana – wtedy kapłan w dni powszednie wychodzi z konfesjonału na kilka minut przed czasem rozpoczęcia Mszy św., którą sprawuje (wtedy jest  możliwość spowiedzi po skończonej Mszy św.
 • Przed świętami Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy, podczas rekolekcji - w wyznaczonych terminach w dolnym kościele - pół godziny przed Mszą św. (zobacz: informacje parafialne w w/w okresie, także plan świąt lub rekolekcji)
 • W dniach odwiedzin kolędowych - nie ma okazji w soboty po południu i we wszystkie dni przed Mszą św. wieczorną
 • Indywidualnie - istnieje możliwość ustalenia z kapłanem indywidualnej spowiedzi świętej; tel.: 32  232 58 38;  32  330 38 48

MŁODZIEŻ

 • W trzecie piątki miesiąca (wakacji) o godz. 18:00 - w dolnym kościele
 • Jeżeli w/w pora nie odpowiada, młodzież przystępuje - w soboty o godz. 17:30 - w górnym kościele
 • W inne dni   - 15 minut przed Mszą św. (jak dla dorosłych) - w górnym kościele
 • W dniach odwiedzin kolędowych - nie ma okazji w soboty po południu i w te dni przed Mszą św. wieczorną
 • Przed świętami Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy, oraz podczas rekolekcji - w wyznaczonych terminach -  w dolnym kościele pół godziny przed Mszą św. (zobacz: informacje parafialne w/w okresie, także plan świąt lub rekolekcji)
 • Indywidualnie - uzgodnienie terminu telefonicznie: 32  232 58 38; 32  330 38 48

DZIECI

 • W wyznaczone czwartki o godz. 16:15 - w dolnym kościele
 • Jeżeli w/w pora nie odpowiada, dzieci przystępują - w soboty o godz. 17:30 - w górnym kościele
 • W dniach odwiedzin kolędowych - nie ma okazji w soboty po południu i w te dni przed Mszą św. wieczorną
 • Przed świętami Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy, podczas rekolekcji - w wyznaczonych terminach - w dolnym kościele pół godziny przed Mszą św. (zobacz: informacje parafialne / plan świąt lub rekolekcji)